Your Cart

Art.6 Herroepingsrecht
Na ontvangst van het product heeft de koper gedurende veertien dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De koper kan binnen deze termijn de koop ongedaan maken door Air&Co tijdig en schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn beslissing. Gedurende deze bedenktijd dient de koper zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. Het product mag slechts worden uitgepakt en gebruikt in de mate die nodig is om te beoordelen of de koper het wenst te behouden. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hierboven beschreven. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het product met alle geleverde accessoires en, onbeschadigd, in de originele staat en verpakking aan Air&Co te retourneren, conform de door Air&Co verstrekte instructies. Verzendkosten zijn voor rekening van
de koper. Air&Co zal het betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst en controle van de geretourneerde goederen terugbetalen aan de koper.