Your Cart

Art.1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via internet, e-mail, schriftelijk en installatie service tussen Air&Co B.V. als verkoper (hierna: Air&Co) en klanten, zijnde de kopers van Air&Co producten (hierna: koper).
Air&Co is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen; toepasselijk zijn steeds de voorwaarden in de meest recente versie.
 
Art.2 Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst tot aankoop wordt gevormd zodra de bestelling in de webshop is bevestigd door middel van een orderbevestiging of na bevestiging van een getekend bestelformulier of bestelling via e-mail. Deze bevestiging wordt direct na de bestelling verstuurd in de vorm van een e-mail. Eventuele fouten en vergissingen bij de bestelling zijn volledig de verantwoordelijkheid van de koper.
 
Art.3 Betaling
Verschillende betalingsmethoden zijn beschikbaar, zoals aangegeven in de webshop. Bij betaling per overschrijving dient deze binnen 5 dagen na de besteldatum te worden voldaan. Voor goederen die persoonlijk worden afgeleverd of afgehaald, dient de betaling vooraf of contant te geschieden. Indien de betaling per overschrijving niet binnen 5 dagen is ontvangen, bestaat de mogelijkheid dat de door u bestelde artikel(en) niet meer leverbaar zijn tegen de afgesproken prijs. In dat geval kunt u het artikel opnieuw bestellen tegen de geldende prijs.
 
Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dient hij, nadat Air&Co hem heeft gewezen op de vertraagde betaling en hem een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 14-dagen-termijn de wettelijke rente te betalen over het nog verschuldigde bedrag. Tevens behoudt Air&Co zich het recht voor om de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 
Art.4 Levering en schade
Normaliter worden de bestelde artikelen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd. Indien een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, behoudt Air&Co zich te allen tijde het recht voor om, naar keuze van de klant, óf kosteloos een vergelijkbaar product van gelijke kwaliteit en prijs te leveren, óf het betaalde bedrag aan de koper te crediteren. Als de levering niet tijdig plaatsvindt, dient u ons schriftelijk in gebreke te stellen. Desondanks behouden wij ons het recht voor om binnen een termijn van veertien werkdagen de levering te voltooien. Gedurende deze periode dient de koper de levering te accepteren. Het risico met betrekking tot de geleverde producten gaat over op de koper zodra deze het pand van Air&Co verlaten. Indien de levering tevergeefs wordt aangeboden op het afleveradres of bij het postkantoor, blijft het risico bij de koper op het moment van de mislukte aflevering.
 
Als plaats van aflevering geldt het woonadres van de koper zoals laatstelijk doorgegeven aan Air&Co, tenzij de koper een ander afleveradres heeft opgegeven. Bij beschadiging van de verpakking of producten dient de koper dit onmiddellijk, in ieder geval uiterlijk binnen 5 dagen schriftelijk te melden aan zowel de bezorger als aan Air&Co. Indien de koper dit nalaat, wordt de verpakking als aanvaard beschouwd.
 
Art.5 Prijs
De door ons genoemde prijs voor de consument is inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De prijs en eventuele verzendkosten die de koper moet betalen, worden vooraf overeengekomen. 


Art.6 Herroepingsrecht
Na ontvangst van het product heeft de koper gedurende veertien dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De koper kan binnen deze termijn de koop ongedaan maken door Air&Co tijdig en schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn beslissing. Gedurende deze bedenktijd dient de koper zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. Het product mag slechts worden uitgepakt en gebruikt in de mate die nodig is om te beoordelen of de koper het wenst te behouden. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hierboven beschreven. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het product met alle geleverde accessoires en, onbeschadigd, in de originele staat en verpakking aan Air&Co te retourneren, conform de door Air&Co verstrekte instructies. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Air&Co zal het betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst en controle van de geretourneerde goederen terugbetalen aan de koper.
 
Art.7 Uitoefening herroepingsrecht  door de consument
1 De consument meldt het gebruik van zijn herroepingsrecht binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere duidelijke manier aan de ondernemer.
2 Binnen 14 dagen na de melding, zoals bedoeld in lid 1, stuurt de consument het product terug of overhandigt het aan de ondernemer (of diens gemachtigde). Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf op te halen. De consument heeft in elk geval aan de terugzendtermijn voldaan als het product wordt teruggestuurd voordat de bedenktermijn is verstreken.
3 Bij het terugsturen van het product dient de consument alle bijgeleverde accessoires mee te zenden en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking, conform de redelijke en duidelijke instructies van Air&Co
4 Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.
5 De consument is verantwoordelijk voor de directe kosten van het terugsturen van het product. Als de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft zelf de kosten te dragen, hoeft de consument deze kosten niet te betalen.
Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten automatisch ontbonden. B2B-klanten kunnen geen aanspraak maken op het herroepingsrecht dat bedoeld is voor consumenten.
 
Art.8 Uitsluiting herroepingsrecht
Wanneer de koper ervoor kiest om de montage door Air&Co te laten uitvoeren, vervalt het recht op herroeping voor de koper. Door akkoord te gaan met de afspraak voor montage binnen 14 dagen na de aankoop, heeft de koper afstand gedaan van het recht op herroeping.
 
Art.9 Overmacht
In het geval dat Air&Co door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen, worden deze verplichtingen opgeschort gedurende de overmacht situatie. Indien de overmacht situatie langer dan 14 dagen aanhoudt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat hieruit enig recht op (schade)vergoeding voortvloeit.
 
Overmacht wordt gedefinieerd als elke omstandigheid buiten de wil van Air&Co, die de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk verhindert, of waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij deze nakomt, ongeacht of deze omstandigheid voorzienbaar was op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere stakingen, uitsluitingen, verstoringen of andere problemen bij toeleveranciers en/of overheidsmaatregelen. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een (mogelijke) situatie van overmacht.
 
 
Art.10 Garantie
Voor producten van derden is Air&Co gebonden aan de garantievoorwaarden die zij heeft ontvangen van haar leverancier, of die rechtstreeks door de leverancier aan de eindgebruiker worden verstrekt.
 
Air&Co biedt geen garantie en is niet aansprakelijk voor montage uitgevoerd door de consument of derden.
Indien er sprake is van ondeskundig gebruik, onjuiste montage of andere oorzaken buiten de controle van Air&Co, vervalt de garantie. Deze garantie dekt geen kosten of schade als gevolg van wijzigingen of reparaties die door de koper zelf zijn uitgevoerd of laten uitvoeren, noch indien de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor ze zijn bedoeld, of indien ze op onzorgvuldige of ondeskundige wijze zijn geplaatst behandeld of onderhouden.
Air&Co is alleen gebonden aan de garantievoorwaarden zoals bepaald in dit artikel.
De garantie is niet overdraagbaar.
 
Art.11 Aansprakelijkheid
Air&Co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade waarvoor zij in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk de aansprakelijkheid heeft aanvaard. Zij is geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolg- of indirecte schade, zoals omzetderving, verminderd rendement en andere verder verwijderde gevolgen.
De Consument vrijwaart Air&Co tegen alle aanspraken van derden in deze kwestie.
De aansprakelijkheid van Air&Co blijft te allen tijde beperkt tot het bedrag van het factuurbedrag van de betreffende levering, of het bedrag dat Air&Co maximaal aan de klant had kunnen factureren.
Ten aanzien van kopers die niet als consument kunnen worden aangemerkt is de aansprakelijkheid en schadeplichtigheid van Air&Co gemaximeerd tot de koopprijs van het geleverde product.
De beperking van aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel is eveneens van toepassing op medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Air&Co worden ingezet voor de uitvoering van de overeenkomst.
 
Overige bepalingen
Indien bepaalde bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk hun geldigheid verliezen, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 
In situaties waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorzien, behoudt de directie van Air&Co altijd het recht om een beslissing te nemen.
 
Geschillen
Op de Overeenkomst tussen Air&Co en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en zullen beslecht worden door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter binnen het arrondissement van Air&Co. Het vorenstaande geldt ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.